Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky rezervácií
  1. Úvodné ustanovenia
1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na rezervácie boxov na  využívanie virtuálnej reality v  bare VRBA – The Virtual Reality and Gin&Tonic Bar v Bratislave na Panenskej 23, ďalej na platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.
1.2    Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pre uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ vínneho baru si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
1.3    Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.
1.4    Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
  1. Rezervácia
2.1    Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné kapacity na akcie konané vo vínnom bare podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum a hodina konania akcie, cena vstupenky, a pod.).
2.2    Pri online rezervácii klient vyplní všetky požadované údaje.
2.3    Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.
  1. Platobné podmienky
3.1  Úhradu za rezervované miesto klientom pri online rezervácií je klient povinný uhradiť v plnej výške hotovosťou alebo platobnou kartou priamo na mieste alebo bankovým prevodom úhradou vystavenej faktúry.
  1. Zmena alebo zrušenie rezervácie
Storno poplatky4.1  Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky zaslaním e- mailom na adresu prevádzkovateľa  office@vrbratislava.sk alebo telefonicky na čísle: +421907571960. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať celé meno a adresu uvedenú v online rezervácií. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky  za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ nie je  povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.

4.2  V prípade zrušenia rezervácie klientom vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:

Jednotlivci

48 hodín pred konaním akcie a menej –  50% z ceny vstupného
24 Hodín pred konaním akcie a menej + nepríchod – 100% z ceny vstupného

Skupinová rezervácia:

V prípade, ak si zákazník rezervuje služby v takom rozsahu, že nemôžeme prijať ďalšie objednávky a zákazník objednávku zruší, účtujeme storno poplatky nasledovne.
72 hodín pred konaním akcie a menej –  50% z ceny vstupného
48 Hodín pred konaním akcie a menej + nepríchod – 100% z ceny vstupného
za každé rezervované miesto.

4.3  V prípade nekonania sa akcie z akéhokoľvek dôvodu má klient nárok na refundáciu vstupného v plnej výške, formou podľa dohody.

Osobitné ustanovenia

4.4    V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421907571960 email: office@vrbratislava.sk .

5.Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

5.1  Klient potvrdením rezervácie berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté vyplnením údajov pri online rezervácii sa spracovávajú v súlade s § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5.2 Klient potvrdením rezervácie dáva prevádzkovateľovi v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení  neskorších  predpisov  svoj  výslovný  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov,  ktorými  sú  údaje poskytnuté klientom pri online rezervácii (v rozsahu meno, priezvisko, email, tel.číslo), na účely priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ). Klient súhlasí najmä s tým, aby prevádzkovateľ sám alebo prostredníctvom povereného sprostredkovateľa zaznamenal osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej  aj  elektronickej   forme  uchovával,  zhromažďoval,  usporadúval,  vyhľadával,  prehľadával,  využíval, kombinoval a používal pre účely  uvedené v tomto odseku.

  1. Záverečné ustanovenia
8.1    Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8.2    Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynúti teľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
8.3    Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si  vyhradzuje  právo  na  zmenu  týchto  VOP.  Povinnosť  písomného  oznámenia  zmeny  VOP  je  splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa.
8.4    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1. 2016.DAMALIS s.r.o, Dlhé Diely III 612/4, 84104, Bratislava,  ICO:50399292, SKDIC:SK2120313701
zast. Mgr. Jánom Hrončákom – konateľom spoločnosti